ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi
jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.

A szolgáltató, mint adatkezelő:

Név: Zsarkó- Falvai Katalin
Székhely és levelezési cím: AT-2630 Pottschach, Sonnwendsteinstraße 20.
Email cím: katalin.falvai@funfashion.at

Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme Az adatkezelésre Zsarkó-Falvai Katalin által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevétele érdekében kerül
sor.

A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges: név (születési név), cím elérhetőség.
Zsarkó-Falvai Katalin csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó́) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – Zsarkó-Falvai Katalin senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a webshop (továbbiakban: „Honlap”) látogatásakor Zsarkó-Falvai Katalin web-szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

Az Ön adatainak feldolgozásának fő oka az online utazási foglalások kezelése. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Honlapunk lehetővé teszi a szállásfoglalók és a szállásadók közötti információcserét.

Az Öntől kapott személyes adatok:

Attól függően, hogy ajánlatát a Honlapunkon keresztül szeretné közzé tenni, vagy a Honlapon keresztül foglal utazást, lehetősége van adatai regisztrálásra. Ennek során általános személyes adatokat (név, cím, elérhetőségek) tárolunk. Nem vállalunk felelősséget ezen információk pontosságáért. Bármikor lehetősége van arra, hogy törölje a nálunk vezetett fiókját. (A szállásfiókok a reklámszerződés megszűnése után azonnal zárolásra és ezt követően törlésre kerül).

Adatbiztonság

Zsarkó-Falvai Katalin mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
uttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

Az érintett jogainak gyakorlása

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá́ az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.

Az adatotkat megismerök köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Ez alól kivételt képeznek az adatfeldolgozó partnereink. Az informatikai rendszer üzemeltetése és az ajánlatok megválaszolása körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő,) vehet igénybe.

Az adatok tárolása

Zsarkó-Falvai Katalin mindent megtesz az adatok helyes és biztonságos tárolása érdekében. A kezelt személyes adatok részben papíron és elektronikusan kerülnek tárolásra.

Tárhely

A honlap tárhely hivatalos üzemeltetője a Rackhost Zrt., 6722 Szeged, Tisza Lajos körút
Elérhetőség: info@rackhost.hu
Adatvédelmi tájékoztató: Adatvédelmi Szabályzat – Adatvédelem – Rackhost.hu

Sütik használata

Zsarkó-Falvai Katalin fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használjak a látogatok a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai).

A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Cookie-k (sütik) kezelése:

Az oldalon beállított sütik kizárólag a látogatók navigációjának megkönnyítését és az oldal funkcióinak használatát biztosítja a zavartalan felhasználói élmény érdekében.
Az adatkezelés, illetve a kezelt adatok: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
A weboldal csak is kizárólag az oldal alapműködését elősegítő sütiket használ. Hirdetési és statisztika célú sütik nem kerülnek használatra.
A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatok. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért Zsarkó- Falvai Katalin semmiféle felelősség nem terheli.

A sütik típusai:
• tk_or – 5 év
A tk_or egy hivatkozási süti, amelyet a JetPack plugin állít be a WooCommerce-et használó
webhelyeken, és amely elemzi a hivatkozói viselkedést a Jetpack számára.
• tk_lr – 1 év
A JetPack azért telepíti ezt a sütit, hogy belső mérőszámokat gyűjtsön a felhasználói
aktivitásról, és ezáltal javítsa a felhasználói élményt.
• tk_r3d – 3 nap
A tk_lr egy hivatkozási süti, amelyet a JetPack plugin állít be a WooCommerce-et használó
webhelyeken, és amely elemzi a hivatkozói viselkedést a Jetpack számára.

Szociális média Plug

Zsarkó-Falvai Katalin különböző céges szociális média platformok használatával, adatkezelőnek minősül és minden személyes adatot, melyet ezen platformok használatával kezel, a legjobb tudása szerint tárolja és megtesz mindent a biztonságos adatfelhasználás érdekében. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A kezelt adatok marketing és statisztikai célt szolgálnak.

Egyéb oldalakra irányító linkek illetve PlugIn-ok:

A más weboldalakra mutató linkek csak tájékoztató jellegűek. Más weboldalakra nincs ráhatásunk, és azok nem tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá. Amikor Ön a megadott linkeken keresztül más weboldalakra lép be, az adott weboldalak üzemeltetői adatokat gyűjthetnek Önről, amelyeket az üzemeltetők a saját adatvédelmi politikájuknak megfelelően használhatnak fel, a mi politikánktól eltérő módon. Weboldalunk egyes oldalain harmadik féltől származó tartalmak, alkalmazások vagy beépülő modulok válhatnak elérhetővé, amelyek nyomon követik és/vagy optimalizálják a tartalom, alkalmazások vagy beépülő modulok használatát. Például, ha Ön megoszt egy cikket a weboldalunkon található közösségi média megosztás gombon keresztül (pl. Facebook, WhatsApp vagy Instagram), ezt a folyamatot a megosztási funkciót létrehozó közösségi hálózat rögzíti. Más weboldalak adatfelhasználásáról közvetlenül az adott szolgáltatónál érdeklődhet. Ha a weboldalunkon egy interakciós funkcióta kattint (Tetszik), akkor ez az információ közvetlenül a szolgáltatóhoz kerül továbbításra. Az ilyen információkat az érintett szolgáltatók dolgozzák fel.

PlugIn: harmadik fél szolgáltatásait a weboldalunkra integráljuk a betöltési sebesség, a szolgáltatások
és ajánlatok bemutatásának optimalizálása érdekében. Amennyiben részletes tájékoztatástszeretne a
különböző PlugIn- ről kérjük jelezze igényét emailben.

Kapcsolatfelvételi űrlap:
Ha a weboldalon található űrlapon vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat (név, elérhetőség, gyermek életkora, szülők neve, Skype azonosító, az egyéni üzenetek) 24 hónapig tároljuk a megkeresés feldolgozása és utólagos kérdések esetén. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább. Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben az adatait kizárólag a levelezéshez és az ügyfél kérésének
eldolgozásához használjuk fel.

A feldolgozás célja: kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat.

Az adatok feldolgozásának fő oka:

  • A szerződés teljesítése
  • Megkeresések megválaszolása

Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsunk. A személyes adatok
megadása önkéntes.

A megadott személyes adatok:

Lehetősége van regisztrálni az oldalon. Ennek során általános személyes adatokat (név, cím, elérhetőség, számviteli adatok) tárolunk. Nem vállalunk felelősséget ezen információk pontosságáért. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy törölje a nálunk vezetett fiókját. Csak olyan adatokat
dolgozunk fel, amelyek üzleti céljainkhoz feltétlenül szükségesek, és amelyeket az érintett személy önkéntesen megadott.

Google Fonts és Google Maps

A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a szolgáltató “Google Maps” szolgáltatásának betűtípusait (“Google Fonts”) és térképeit integráljuk. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyeket azonban nem gyűjtenek a felhasználók beleegyezése nélkül. Az adatok feldolgozása az Egyesült Államokban történhet.

Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/#

Opt-Out: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jogorvoslatok

Alapvetően megilleti a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, a korlátozáshoz, az adattovábbításhoz és a tiltakozáshoz való jog. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy hogy adatvédelmi jogait bármilyen más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Barichgasse 40-42, 1080 Bécs) az illetékes.

Jogérvényesítés: Ha a fent említett jogok bármelyikét szeretné velünk szemben érvényesíteni, egyszerűen használja a kapcsolattartási lehetőségeinket.
Személyazonosság megerősítése: Kétség esetén további információkat kérhetünk az Ön személyazonosságának megerősítése érdekében. Ez az Ön jogainak és magánéletének védelmét
szolgálja.

Dátum: 2022.01.01.